Prawosławny monaster św. Cyryla i Metodego

http://www.monasterujkowice.pl/books.php?b=6
Monaster w Ujkowicach » Wydawnictwa » Nadzieja Boża a "nadzieja" szatana
okładka książkiNadzieja Boża a "nadzieja" szatana

Nadzieja Boża a "nadzieja" szatana

Słowo przeciw apokatastazie

Autor: Marek Dądela
Język: polski
Format: A5
Ilość stron: 20

Nadzieja Boa a nadzieja szatana - sowo przeciw apokatastazie

Do napisania tej krtkiej apologii prawosawnego chrzecijastwa skonia mnie ksika Krlestwo wntrza napisana przez biskupa Kallistosa Ware'a. Nie oznacza to jednak, e ksika ta jest ksik napisan przez prawosawnego chrzecijanina, niech nikogo nie zmyli tytu biskupa, jest to zwyczajny antychrzecijaski paszkwil napisany przez heretyka podstpnie zwalczajcego wiar prawosawn. Za podstawowy temat rozwaa podejm kwesti apokatastazy, nazywanej eufemistycznie wielk nadziej, ktra poruszona zostaa w ostatnim rozdziale tego dziea pod tytuem: Omielamy si mie nadziej na zbawienie wszystkich? Rzeczywicie, zgodnie z tezami autora,nadzieja ta pojawiaa si ju w historii wczeniej; oto jak wyrazi j Heinrich Heine na ou mierci: Bg mi wybaczy: To jego zawd! Dziwne, e jako prawosawni biskupi nie sysz w tych sowach szataskiej drwiny; a niektrzy z nich pisz nawet dokadnie to samo.

Z ksiki Krlestwo wntrza moemy pozna podstpny sposb dziaania heretykw, poniewa jad herezji jest w niej umieszczony w ogonie, na samym kocu, po rozdziaach bardzo przyjemnych i pouczajcych, znajduje si rozdzia z naukami bezbonymi. Czytelnik zachwycony treci o wielkich walorach duchowych nie jest ju odpowiednio czujny i z wielk atwoci poyka kamstwo. Nie moe heretyk zacz od kamstw, bo wtedy kady staby si bardzo podejrzliwy albo by tak ksik od razu wyrzuci. Jeeli natomiast zaczyna si piknie, czytelnik porzuca zwyk ostrono i z rozpdu pochania cao. Mistrzostwo w aplikowaniu trucizny polega na tym, e delikwenci nie wiedz, kiedy j poykaj, i e w ogle j poknli. Mamy tu przykad jak wilk ubiera si w owcz skr, jak demon przybiera posta anioa wiatoci i podaje inn nauk, ni Ewangelie.

Czasy pisania apologii, czyli obrony doktryny chrzecijaskiej, cz si z okresem Ojcw Apostolskich czyli z samym pocztkiem istnienia Cerkwi. Apologie kierowano najczciej do pogan i do ydw aby zwalczy ich gupie uprzedzenia, aby wytumaczy im podstawowe doktryny wiary, czyli prawdy objawionej przez Boga oraz Dobr Nowin o zbawieniu w Chrystusie. Okazuje si, e czasy obecne s pod wieloma wzgldami bardzo podobne do tamtych, tyle tylko, e apologie dzisiaj kierowa naley do samych chrzecijan, ktrzy zatracili sens i rozumienie prawosawnej nauki chrzecijaskiej. Czasy wspczesne charakteryzuj si ogromnym zamtem na rynku wszelkich ideologii, a ten jarmarczny chaos dotkn rwnie chrzecijastwo. Sycha wci tylko natarczywych heretykw, ktrzy najbardziej haaliwie zachwalaj swoje wersje prawdy chrzecijaskiej, prawdy, ktra jest ju tylko ktr tam wersj kolejnego wariantu najnowszej interpretacji; syszy si pprawdy i wierprawdy a wic same kamstwa. Tutaj wida, jak dobrze jest trwa w tradycji Prawosawia, bo prawda objawiona, ktr jest Bg Jezus Chrystus, jest po pierwsze Prawd niezmienn, a po drugie znajduje si ona w Cerkwi Boej. To co jest poza Cerkwi, a wic cay wspczesny wiat, jest na zewntrz Prawdy.

Wspczesny wiat bardzo pragnie przede wszystkim rozprawi si z pogldem, e Prawda w ogle istnieje. Coraz powszechniej uwaa si, e czego takiego jak prawda nie ma; albo te jest wiele prawd, dla kadego inna. Inna jest prawda dla chrzecijan, inna dla szatanistw, jeszcze inna dla ydw czy muzumanw, ale kada jest rwnouprawniona do bycia prawd. Jeszcze inne prawdy maj mordercy, gwaciciele, zodzieje, kamcy i politycy. Ale kada z tych prawd jest prawd jak najbardziej prawdziw i wara wszystkim, ktrzy chcieliby wtrca si w nie swoje prawdy. We wspczesnej Cerkwi sytuacja nie jest duo lepsza; ostatnio kademu wolno przeinacza prawd Pisma witego i Tradycji Cerkwi na swoje wasne kopyto, kady moe naucza jak mu si ywnie podoba i, co gorsza, coraz rzadziej prawosawni chrzecijanie protestuj. Postpujc wedle tego nowego zwyczaju taki heretyk myli sobie w swojej wielkiej pysze i zarozumiaoci, e jest kim tak bardzo niesychanie wanym, e i sam Bg Wszechmogcy ma z nim nie lada kopot, bo jeli jest Bogiem miujcym to jak moe go, takiego wanego heretyka, potpi? I gosi wszem i wobec, e jest to w ogle niemoliwe. Std jasno wynika, e nie moe by pieka a diaba te w kocu Bg w Swoim wielkim Miosierdziu przygarnie do Siebie. Oczywicie jest to absolutnie sprzeczne z nauk Cerkwi, ale o tym wanie heretyk stara si jak najszybciej zapomnie i ju wicej nie wspomina. Jednak prawosawni chrzecijanie maj wiar zabezpieczon murami Ortodoksji, jest ni Pismo wite oraz postanowienia Soborw Powszechnych i niezmienna nauka Cerkwi. Moe wic na pocztek przypomnimy jaka waciwie jest prawdziwa nauka Cerkwi Prawosawnej dotyczca diaba. Kim on jest?

Trzeba nam wiedzie, e w nowostworzonym przez Boga wiecie nie byo adnego za: A Bg widzia, e wszystko, co uczyni, byo bardzo dobre. (Rdz 1:31) Wszystkie byty duchowe w niebie, ale take caa ziemia cznie z czowiekiem byy dobre. W jakim momencie po stworzeniu wiata nastpi bunt szatana, czyli w dobrym wiecie pojawio si zo nie z woli Boga ale z wyboru anioa, ktry stworzony by jako wolny byt i mg obrci si przeciw swojemu Stworzycielowi. By to anio bardzo potny, nioscy Boe wiato, przebywa w bliskoci Boga w wielkiej chwale i wspaniaoci. Jednak wszystko to odrzuci i nie chcia suy Bogu i ca swoj potg obrci przeciwko Boemu stworzeniu. I nastpia walka na niebie: Micha i jego anioowie mieli walczy ze Smokiem. I wystpi do walki Smok i jego anioowie, ale nie przemg, i ju si miejsce dla nich w niebie nie znalazo. I zosta strcony wielki Smok, W starodawny, ktry si zwie diabe i szatan, zwodzcy ca zamieszka ziemi, zosta strcony na ziemi, a z nim strceni zostali jego anioowie. (Ap 12:7-9) Dla naszych rozwaa warto zapamita fragment: I ju si miejsce dla nich w niebie nie znalazo.

rdem jego upadku i odtrcenia na wieczno staa si jego zazdro i nienawi dobra, jakie Bg zechcia rozla stwarzajc czowieka przeznaczonego do uczestniczenia w chwale Boga, jako istot powoan na obraz i podobiestwo Boe. Szatan w swojej wielkiej pysze i zuchwaoci nie wyobraa sobie, aby mg suy czowiekowi ulepionemu z bota, wybra raczej dumne samouwielbienie, mio do swojej wasnej potgi i wspaniaoci. Prorok Izajasz opisuje to w sposb nastpujcy: Do Szeolu strcony twj przepych i dwik twoich harf. Robactwo jest twoim posaniem, robactwo te twoim przykryciem. Jake to spade z niebios, Janiejcy, Synu Jutrzenki? Jake rune na ziemi, ty, ktry podbijae narody? Ty, ktry mwie w swym sercu: Wstpi na niebiosa; powyej gwiazd Boych postawi mj tron. Zasid na Grze Obrad, na kracach pnocy. Wstpi na szczyty obokw, podobny bd do Najwyszego. Jak to? Strcony do Szeolu na samo dno Otchani! (Iz 14:11-15)

Trzeba zauway, e Bg mogc od razu unicestwi szatana i zlikwidowa zo, nie zrobi jednak tego. Zezwoli mu na kuszenie nowostworzonego czowieka i w konsekwencji na zawadnicie wiatem ziemskim przez wadc ciemnoci. Szatan po swoim upadku zacz z ca moc godzi w czowieka, aby utracone przez niego dobro Boe nie stao si udziaem ludzi. Z dopustu Boego wyrywa czowiekowi ask danej niemiertelnoci (w. Cyprian, De zelo et livore). W ten sposb rozpocza si walka szatana z czowiekiem.

Niewiadomi niczego, czyci i niewinni, a zatem i bardzo naiwni, Adam i Ewa kontemplowali pikno Raju, spacerowali w cudownym, nieskaonym wiecie nad ktrym panowali, ktrego byli wadcami. Rozmawiali ze swoim Stwrc i przechadzali si z Nim. Dobry Bg da im przykazanie, ktre byo wystarczajc obron przed szatanem, skuteczn zapor przeciwko wszystkim jego zoliwym knowaniom. To jedno przykazanie, aby nie spoywali owocu z drzewa poznania dobra i za, zapewniao im niemiertelno i mio Stwrcy na wieki. Ale czowiek nie do koca zdawa sobie spraw, czym grozi przestpstwo bo nie zna niczego co mgby przyrwna do zoci szatana, nie zna czego takiego jak kamstwo, nie rozumia sw Boga: niechybnie umrzesz bo nie wiedzia co to jest mier; ta wiedza nie bya mu do niczego potrzebna. W raju nie byo niczego, czego mgby si obawia, wszystko byo poddane jego woli. Czowiek mg tylko wierzy Bogu, e po przekroczeniu przykazania utraci swj dom i spotka go co nienaturalnego, czego nie zna i przed czym Bg go przestrzeg.

Szatan atwo poradzi sobie z Ew, powiedzia do niej: Na pewno nie umrzecie! Wypowiedzia kamstwo, da ludziom faszyw nadziej prowadzc do katastrofy, z pen premedytacj, bo on dobrze wiedzia, czym jest mier i zagada. Czy nie jest to podobne do kamstwa wielkiej nadziei, ktra zdaje si twierdzi: Na pewno nie ma wiecznego pieka! Wie przecie Bg, e Jego mio nie zniosaby tego i przygarnie wszystkich do Siebie, cznie z szatanem. No no, cakiem smaczny jest to pomys i chtnie zdobdziemy tak wiedz. Tylko czy jest to prawda? Czy czasem ta wielka nadzieja nie jest nastpnym szataskim kamstwem, czyli gupi i zwodnicz nadziej, ktra prowadzi ludzi do mierci? Ano wanie, w przypadku naszych prarodzicw skoczyo si to tragicznie, co pokazuje, e dla nas moe skoczy si jeszcze gorzej; oni wtedy nie mieli pojcia o tym czym jest mier, my teraz nie mamy pojcia, czym jest wieczno. Warto o tym pamita suchajc wspczesnych baja o apokatastazie. Mamy przecie wyrane pouczenie Boe o wiecznym potpieniu na Sdzie Ostatecznym, chociaby to z Ewangelii w. Mateusza: Wtedy odezwie si i do tych po lewej stronie: Idcie precz ode Mnie, przeklci, w ogie wieczny, przygotowany diabu i jego anioom! (Mt 25:41). Sowa szatana w Raju okazay si kamstwem, Adam i Ewa poznali dobro i zo i nie stali si jako Bg, natomiast sowa Boga okazay si prawdziwe - grzech sprowadzi na ludzi mier. Sowa Boga zawsze s prawd.

Bo dla niemiertelnoci Bg stworzy czowieka - uczyni go obrazem swej wasnej wiecznoci. A mier wesza na wiat przez zawi diaba i dowiadczaj jej ci, ktrzy do niego nale (Mdr 2:23-24). Czowiek wic pozna zo i mier, byo to ogromnie bolesne dla niego; a wiatem zamiast niego zacz rzdzi szatan, ktry podda ludzi niewoli grzechu. Ugodzenie w czowieka otworzyo szatanowi drog do coraz szerszego rozlewania si nienawici i za w wiecie.

Szatan w swoim zuchwaym buncie zaprzecza Bogu we wszystkim, zaprzecza prawdzie - jest wic kamstwem, zaprzecza wiatu - jest wic ciemnoci, zaprzecza dobru - jest wic zem. Bdc doskonaym z natury danej od Boga, uczyni swj bunt doskonaym, starannie odrzuci od siebie wszelkie rzeczy pochodzce od Boga: dobro, wspczucie, lito, a przywdzia ich przeciwiestwa: okruciestwo, nienawi, pych. Dlatego nie ma w nim rozterek moralnych, nie ma miejsca na opamitanie, al czy skruch. Dla zwiedzenia ludzi nie cofa si przed najwikszymi blunierstwami, jest oszustem pod kadym wzgldem. W buncie szatana nie ma niczego z Boga, nic co mogoby do Boga kierowa, nic co by do Boga ciyo czy do Boga naleao. Chrystus przed mk powiedzia do Apostow: ... nadchodzi bowiem wadca tego wiata. Nie ma on jednak nic swego we Mnie. (J 14:30) Tak jak w mierci nie ma nic z ycia, albo w wiatoci nie ma jednoczenie ciemnoci. Czy kamstwo moe mie co wsplnego z prawd? Czy w okruciestwie moe zawiera si dobro? Jak Bg Wszechmogcy miaby zbawi kamstwo i mier? Kamstwo mona odrzuci a mier tylko Bg, jako Dawca ycia mg pokona. W Nim byo ycie, a ycie byo wiatoci ludzi, a wiato w ciemnoci wieci i ciemno jej nie ogarna. (J 1:4-5) Chrzecijaska nauka duchowa jest w ostatecznym wymiarze bardzo konkretna, czarno-biaa: tak, tak, nie, nie; za nauka szara, letnia i relatywna od zego pochodzi.

Biskup Kallistos Ware sugeruje, e gdyby Bg dostatecznie dugo poczeka, to szatan jednak opamitaby si i wrci do Boga i byby zbawiony razem ze witymi w Raju. Czy nie wida kompletnej niedorzecznoci takiego pogldu? Szatan nie moe si nawrci, bo sta si niewolnikiem wasnej zbrodni, jest on samym zem; do jego natury naley doda cakowite zniewolenie, poniewa jego bunt dotyczy rwnie wolnoci, jako daru Boego. Zaprzeczy wolnoci tak jak zaprzeczy nadziei, dobru i prawdzie. Istota ywa jest wolna; tylko yjc mona dokonywa wyborw, natomiast istota martwa moliwoci takiej jest pozbawiona. Czowiecza wolna wola wzbudza w szatanie tylko ogromny gniew i przede wszystkim stara si pozbawi czowieka wanie wolnej woli. Wida to na przykadzie osb optanych. Ponadto Chrystus stwierdzajc: ... w ogie wieczny przygotowany diabu i jego anioom wyranie oznajmi, e wieczne pieko ju jest przeznaczone dla diaba, nie zostao natomiast przygotowane dla ludzi, co pokazuje, e szatan ju nie ma wyboru a ludzie pki yj, wybr wci maj. Ale przyjrzyjmy si teraz bliej dotychczasowej dziaalnoci szatana na ziemi aby zobaczy, czy moe on jednak ju uczyni co dla swojego zbawienia.

Ale najpierw trzeba zauway, e przypisywanie diabu moliwoci zbawienia stawia go w pozycji podobnej do sytuacji czowieka. Jest to sytuacja w ktrej moliwa jest pokuta za grzechy oraz przyjcie daru Boego Miosierdzia. Czyni to z szatana kompana naszego wygnania, towarzysza niedoli, kolegi w trudnej sytuacji, kiedy obu nam zagraa potpienie z powodu grzechu. Ale kto kusi szatana? Kto grozi mu mierci? Czy nie byoby miesznym absurdem stwierdzenie, e szatan kusi sam siebie? Ale jeeli nie, to obarczamy Boga odpowiedzialnoci za powstanie za, czynimy Go twrc za. A wic zwolennicy wielkiej nadziei twierdz wiadomie lub niewiadomie, e zo musi pochodzi od Boga, bo dopiero wtedy mona szatana zbawi od tego za, ktre nie moe pochodzi od niego. Takie wanie jest ogromne blunierstwo ukryte w tej herezji z ktrego nie wszyscy zdaj sobie spraw. Ale to wanie szatan jest twrc za, przecie Chrystus powiedzia o szatanie: Od pocztku by on zabjc i w prawdzie nie wytrwa (J 8:44). Blunierstw przeciwko Bogu w koncepcji apokatastazy jest duo wicej.

C, w sytuacji kiedy diabe te ma by zbawiony naleaoby zaprzyjani si z tym bytem duchowym, korzysta z jego podobno wielkiej inteligencji i wspiera si wzajemnie modlitw i dobrymi uczynkami. Herezja biskupa Ware'a dowodzi, e on ju si z nim zaprzyjani, ale nie wiadczy to bynajmniej o jego wielkiej chrzecijaskiej mioci, tylko o fatalnym lekcewaeniu nauki Boej oraz ogromnej, cakiem niechrzecijaskiej, gupocie. Czy dotychczasowa historia wiata potwierdza moliwo takiego zbratania czowieka z diabem? Ot cakowicie temu przeczy. Ju w Raju Bg wyranie stwierdzi: Wprowadzam nieprzyja midzy ciebie a niewiast, pomidzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiady ci gow, a ty zmiadysz mu pit (Rdz 3:15). W innym miejscu Bg powiedzia: Grzech ley u wrt i czyha na ciebie, a przecie ty masz nad nim panowa (Rdz 4:7). A wic nie oczekujemy wsplnego razem z nim zbawienia a raczej szatan wci jest nieprzejednanym naszym wrogiem; on wie, e ludzie maj t moliwo powrotu do domu Ojca, a on ju nie, bo przeznaczony jest dla niego ogie wieczny, std jego tak wielka nienawi. Za pokarm Bg da mu proch ziemi, z ktrego wczeniej uczyni ciao pierwszego czowieka Adama; by moe jest to zapowied krwawych ofiar skadanych szatanowi z cia ludzi - jest to jego pokarm, wci karmi si ludzk mierci. Ale Bg wyranie przepowiedzia: Potomstwo Niewiasty zmiady ci gow - Jezus Chrystus zrodzony z Przeczystej Dziewicy Maryi nie przyszed wcale zbawi szatana ale zmiady mu gow; jest to przeciwiestwo zbawienia. I dokona tego mimo, e szatan broni si jak mg.

Czy szatan widzc do jakiego nieszczcia przywid ludzi aowa swojego podstpu i zmieni si? Wprost przeciwnie, wci dziaa przeciwko ludziom. To on namwi pierworodnego syna Adama do bratobjstwa. Ludzko pod panowaniem diaba coraz bardziej popadaa w grzech; do tego stopnia, e Pismo wite w kocu stwierdza: Kiedy za Jahwe widzia, e wielka jest niegodziwo ludzi na ziemi i e usposobienie ich jest wci ze, aowa, e stworzy ludzi na ziemi, i zasmuci si. Wreszcie Jahwe rzek: Zgadz ludzi, ktrych stworzyem, z powierzchni ziemi: ludzi, bydo, zwierzta pezajce i ptaki powietrzne, bo al mi, e ich stworzyem (Rdz 6:5-7). Po pierwsze wida z tego, e Bg atwo moe zniszczy ze stworzenia, ktre napawaj go tylko wielkim obrzydzeniem. Po drugie okazuje si, e ludzie wci dawali si szatanowi zwodzi i wci oddalali si od Boga; zamiast panowa nad grzechem stawali si jego niewolnikami, przez co sami cignli na siebie zagad i mier. Wida bardzo wyranie, e bez Boej interwencji szatan pogryby w grzechu bez reszty cae Boe stworzenie.

Zbawienie mogo przyj tylko od Boga. Boy plan zbawienia ludzi rozpocz si od rodziny Noego. Noe uwierzy w Bo grob, i nie sucha drwin szatana i jego sug: Na pewno nie bdzie adnego potopu, to niemoliwe aby dobry Bg, ktry jest sam Mioci, zgadzi tyle istnie ludzkich. Inni ludzie z atwoci uwierzyli w kamstwa szatana, byli to protoplaci idei wielkiej nadziei w zbawienie wszystkich; i namiewali si z Noego. Noe jednak mimo to zbudowa ark i tylko jego rodzina z zabranymi zwierztami ocalaa w arce, ktra jest obrazem Cerkwi, natomiast wszyscy zwolennicy wielkiej nadziei potonli ku wielkiej uciesze szatana.

O losie grzesznikw opowiada Pismo wite take na przykadzie dziejw Sodomy i Gomory: po wyprowadzeniu rodziny Lota Jahwe spuci na Sodom i Gomor deszcz siarki i ognia od Wadcy z nieba. I tak zniszczy te miasta oraz ca okolic wraz ze wszystkimi mieszkacami miast, a take rolinno (Rdz 19:24-25). Czy mona traktowa to wydarzenie jako zapowied zbawienia wszystkich grzesznikw?

Bg kontynuujc wielkie dzieo zbawienia czowieka powoa Abrahama i da mu obietnic utworzenia z niego wielkiego narodu. Przedtem jednak wystawi go na prb rozkazujc zoy w ofierze syna tej obietnicy, Izaaka. Krwawa ofiara dla Dobrego Boga? A czy nie skadano krwawych ofiar z dzieci ku czci szatana? Dlaczego szatan domaga si ofiar z dzieci? Nie ma wikszej zbrodni ni zabicie niewinnego i bezbronnego dziecka, z ktrym powinny czy nas wizy naturalnej mioci danej od Boga. Jest to najbardziej odraajcy i ohydny wyraz upadku czowieka, makabryczny skutek zniewolenia czowieka przez zo. Szatan nie daje tym biednym dzieciom adnej nadziei. Natomiast Bg poprzez wiar Abrahama daje t nadziej, jak gdyby pomimo mierci, ale tylko tym, ktrzy Jemu uwierz. Jest to ju bardzo wyrana zapowied, nie wielkiej nadziei szatana, ale Boej nadziei zbawienia w Chrystusie przez wiar. Przysigam na siebie, wyrocznia Jahwe, e poniewa uczynie to, a nie oszczdzie syna twego jedynego, bd ci bogosawi i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeu morza; potomkowie twoi zdobd warownie swych nieprzyjaci. Wszystkie ludy ziemi bd sobie yczy szczcia takiego, jakie jest udziaem twego potomstwa, dlatego e usuchae mego rozkazu. (Rdz 22:16-18)

Od chwili powoania przez Boga narodu wybranego diabe, obawiajc si utraty swojej wasnoci, spodziewajc si speniania Boych obietnic, najwiksz swoj nienawi skierowa wanie przeciwko Izraelowi. To on namwi faraona do mordowania hebrajskich chopcw w Egipcie: Faraon wyda wtedy caemu narodowi rozkaz: Wszystkich nowo narodzonych chopcw Hebrajczykw naley wyrzuci do rzeki (Wj 1:22). To szatan utwardzi karki ludowi Izraela, serca za i uszy uczyni opornymi. Ktrego z prorokw nie przeladowali wasi ojcowie? Pozabijali nawet tych, ktrzy przepowiadali przyjcie Sprawiedliwego. Nie chcieli go (Mojesza) sucha nasi ojcowie, ale odepchnli go i zwrcili serca ku Egiptowi. Zrb nam bogw - powiedzieli do Aarona - ktrzy bd szli przed nami, bo nie wiemy, co si stao z tym Mojeszem, ktry wyprowadzi nas z ziemi egipskiej. Wwczas to zrobili sobie cielca i zoyli ofiar bawanowi, i cieszyli si dzieem swoich rk. Ale Bg odwrci si od nich i dozwoli, e czcili wojsko niebieskie, jak napisano w ksidze prorokw: Czy skadalicie Mi ofiary i dary na pustyni przez lat czterdzieci, domu Izraela? Obnosilicie raczej namiot Molocha i gwiazd boka Remfana, wyobraenia, ktre zrobilicie, aby im cze oddawa (Dz 7:39-43;51-52).

To wskutek przebiegoci szatana przeladowano i mordowano prorokw, zwaszcza tych przepowiadajcych nadejcie Sprawiedliwego Mesjasza, cigano ich, mczono, to za jego spraw w Izraelu pojawio si mnstwo faszywych prorokw, budowano otarze Baala i Asztarty. Oto jak szatan broni si przed przyjciem Syna Boego, Jezusa Chrystusa. Nie ustawa nawet po Jego Narodzeniu, wymordowa wszystkie dzieci w Betlejem, kapanw ydowskich i przywdcw Izraela owin sobie wok palca i kaza im przeladowa Go, wszed w jednego z Jego Apostow. Omieli si nawet kusi Chrystusa na pustyni. To jednak jeszcze nie wszystko. Najwiksz broni szatana jest mier, wic doprowadzi do skazania Sprawiedliwego na mier. Jednak nie zdao si to na nic. Syn Boy, Jezus Chrystus, posuszny woli Ojca, odda dobrowolnie swoje wite Ciao na mier na krzyu i przez t krwaw ofiar zwyciy, gdy mier nie moga zapanowa nad Dawc ycia. Wanie w ten konkretny sposb Bg ofiarowa ludziom zbawienie, poprzez Siebie i Swj Krzy i Swoje Zmartwychwstanie. Nic, co by miao przewyszy Krzy Chrystusa ju si nie wydarzy na wiecie. Taka jest prosta Prawda; a jednoczenie najwiksza Tajemnica. To bowiem zawiera si w Pimie: Oto kad na Syjonie kamie wgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. Wam zatem, ktrzy wierzycie, cze! Dla tych za, co nie wierz, wanie ten kamie, ktry odrzucili budowniczowie, sta si gowic wga - i kamieniem upadku, i ska zgorszenia. Ci, nieposuszni sowu, upadaj, do czego zreszt s przeznaczeni (1P 2:6-8). A tymczasem raz jeden ukaza si teraz na kocu wiekw na zgadzenie grzechw przez ofiar z samego siebie. A jak postanowione ludziom raz umrze, a potem sd, tak Chrystus raz jeden by ofiarowany dla zgadzenia grzechw wielu (Hbr 9:26-28). Nauka bowiem krzya gupstwem jest dla tych, co id na zatracenie, moc Bo za dla nas, ktrzy dostpujemy zbawienia. (1 Kor 1:19).

Jest to sprawa o najwikszym znaczeniu, najwaniejsza jeeli chodzi o nasze zbawienie: Wcielenie Boga w natur ludzk. Jest to zakoczenie Boego planu zbawienia, i jego ukoronowanie. Bg nie przewidzia niczego wicej dla uratowania ludzi, jakiego ekstra, sekretnego, dodatkowego sposobu zbawienia, na przykad poprzez pstryknicie palcami. Krzy Chrystusowy jest ostatecznym zwycistwem nad szatanem, jest zmiadeniem jego gowy przepowiedzianym ju w Ksidze Rodzaju, jest wypenieniem proroctw i Prawa Boego. Dopiero od momentu Wcielenia Chrystusa czowiek mg skutecznie przeciwstawi si szatanowi, dosta or do walki z nim. Dlatego wecie na siebie pen zbroj Bo, abycie w dzie zy zdoali si przeciwstawi i osta, zwalczywszy wszystko. Stacie wic do walki przepasawszy biodra wasze prawd i oblkszy pancerz, ktrym jest sprawiedliwo, a obuwszy nogi w gotowo goszenia dobrej nowiny o pokoju. W kadym pooeniu bierzcie wiar jako tarcz, dziki ktrej zdoacie zgasi wszystkie rozarzone pociski Zego. Wecie te hem zbawienia i miecz Ducha, to jest sowo Boe - wrd wszelakiej modlitwy i bagania (Ef 6:13-18).

Jednak heretycy pozdejmowali cay ten rynsztunek, zwaszcza uwiera ich pas prawdy. Niech nam odpowiedz: Czy poprzez Swoj bolesn mk Chrystus zbawi rwnie szatana? Jeeli ktokolwiek mia jeszcze jakie wtpliwoci, to teraz musi przyzna swj wielki bd i porzuci swj bezmylny opr. Jeeli sam Chrystus, Syn Boga ywego, ktry poprzez Wcielenie przyszed do tego upadego wiata, przeznaczonego w caoci na zatracenie, do krlestwa szatana, zosta przez swoich odtrcony, to dla tych, ktrzy odrzucili Jego zbawcz mk zbawienie nigdy nie nastpi, po prostu nie bdzie ju ku temu okazji. Jeeli kto widzc sam Mio rozpit na Krzyu nie zakocha si w niej, nie nawrci si ze swoich zych uczynkw, nie znienawidzi za, ktre dopucio si tego morderstwa, ten staje si jakby wspwinnym tej zbrodni i nie ujdzie potpienia w piekle. Jezus Chrystus wiedzia, e wiat Go nie przyjmie, i nie wcale prosi Ojca za wiat, ale tylko za tych, ktrzy w Niego uwierz: Ja za nimi prosz, nie prosz za wiatem, ale za tymi, ktrych Mi dae, poniewa s Twoimi (J 17:9). Pismo wite tak opisuje pooenie ludzi dopuszczajcych si bezprawia: Wtedy sprawiedliwy stanie z wielk miaoci przed tymi, co go uciskali i mieli w pogardzie jego trudy. Gdy ujrz, wielki przestrach ich ogarnie i osupiej na widok nieoczekiwanego zbawienia. Powiedz peni alu do samych siebie, bd jczeli w utrapieniu ducha: To ten, co dla nas - gupich - niegdy by pomiewiskiem i przedmiotem szyderstwa: jego ycie mielimy za szalestwo, mier jego - za hab. Jake wic policzono go midzy synw Boych i ze witymi ma udzia? To mymy zboczyli z drogi prawdziwej, nie owiecio nas wiato sprawiedliwoci i soce dla nas nie wzeszo. Nasycilimy si na drogach bezprawia i zguby, bdzilimy po bezdronych pustyniach, a drogi Boej nie poznalimy (Mdr 5:1-7).

Najwiksze blunierstwo heretykw goszcych apokatastaz polega na odrzuceniu prawdy, e jedyn moliwoci zbawienia jest Krzy i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. To odrzucenie zawiera si w ich wielkiej nadziei, e bdzie jeszcze jaki inny sposb zbawienia, inna droga, przez jak boczn bram do Krlestwa Niebieskiego, nawet dla tych, dla ktrych Krzy Chrystusa by gupstwem i zgorszeniem; twierdz tym samym, e ofiara Chrystusa nie bya konieczna, bo Bg na pewno by i tak cierpliwie czeka na nawrcenie wszystkich ludzi i szatana. Nastpioby to tylko troch pniej, w momencie, kiedy bezbonikom i szatanowi przyszoby odpowiednio due pragnienie znalezienia si w Raju. Dlatego twierdz, e mona bezkarnie odrzuci zbawczy Krzy Chrystusa, bo zbawienie i tak nastpi, wcale nie trzeba wedug nich spoywa yciodajnego owocu z Drzewa ycia, to znaczy Eucharystii. Ofiara Chrystusa nie jest dla nich cenna, wezwanie do nawrcenia zbyt sabe, mowa zbyt cicha, Jego sakramenty bezuyteczne, nauka nieyciowa, cuda nieprzekonywujce, a wiara w Niego niepotrzebna. Zarzucaj Bogu, e Jego cierpliwo wzgldem grzesznikw jest zbyt maa. Czy tak ma wyglda wspczesna nauka biskupw Cerkwi Prawosawnej? Przypomnijcie sobie dobrze sowa Chrystusa: We, plemi mijowe, jak wy moecie uj potpienia w piekle? Dlatego oto Ja posyam do was prorokw, mdrcw i uczonych. Jednych z nich zabijecie i ukrzyujecie; innych bdziecie biczowa w swych synagogach i przepdza z miasta do miasta. Tak spadnie na was wszystka krew niewinna, przelana na ziemi, poczwszy od krwi Abla sprawiedliwego a do krwi Zachariasza, syna Barachiasza, ktrego zamordowalicie midzy przybytkiem a otarzem. Zaprawd, powiadam wam: Przyjdzie to wszystko na to pokolenie. Jeruzalem, Jeruzalem! Ty zabijasz prorokw i kamienujesz tych, ktrzy do ciebie s posani. Ile razy chciaem zgromadzi twoje dzieci, jak ptak swe pisklta zbiera pod skrzyda, a nie chcielicie. Oto wasz dom zostanie wam pusty (Mt 23:32-37).

Powtarzam jeszcze raz, nawet jeeli szatan w ogle mg si kiedy opamita, w co nie wierz, to jeeli nie zrobi tego przy Krzyu Chrystusa, to nie zrobi tego ju nigdy. Szatan nie tylko, e nie nawrci si, ale jego nienawi wzmoga si jeszcze bardziej. Teraz ju toczy mierteln walk z Cerkwi Bo.

© Monaster św. Cyryla i Metodego w Ujkowicach - monasterujkowice.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.